Junkers

 • CerapurComfort
 • CeraclassComfort
 • CerapurComfort
 • Cerapur
 • Condens 7000 W
 • CerapurComfort
 • Condens 7000 W
 • Europur
 • Stellis
 • CerapurComfort
 • CerapurComfort
 • CerapurComfort
 • CerapurComfort
 • CerapurComfort
 • Europur
 • BW C 42
 • Europur
 • BW C 42
 • égalis CONDENS
 • mégalis CONDENS
 • Cerapur
 • CerapurComfort
 • Cerapur
 • CerapurComfort
 • CerapurComfort
 • Cerapur
 • Greenstar
 • Condens 7000 W

 • Einbauhinweis

  HT3 ratio

 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR28-3A23
 • ZSBR16-3A23
 • ZWBR30-3 A23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZWBR 30-3 A 23
 • ZSBR 16-3 E 23
 • ZSBR 28-3 E 23
 • ZWBR 30-3 E 23
 • 16-3 E
 • 28-3 E
 • ZWBR30-3E23S5223 + CW 100
 • ZSBR16-3E23 + MZ100 + CR 10
 • ZSBR16-3E23
 • ZSBR16-3E23 + CW100 + FKC-2S
 • ZSBR16-3E23S5223 + CW100 + VK2
 • ZSBR16-3E + CW400 + FKC-2S
 • ZSBR16-3E + CW400 + VK280-1
 • Comfort16 VK 120-2
 • Comfort16 VK120-2
 • Heating 16 VK120
 • Heating 16 VK120-2
 • ZBR 42
 • CerapurComfort
 • Solar Paket Comfort 16 FKC-2-#
 • Solar Paket Vytápení 16 FKC-2-
 • Solar Paket Comfort 16 FKC-2-p
 • Solar Paket Comfort 28 FKC-2-#
 • Solar Paket Comfort 28 FKC-2-p
 • Solar Paket Comfort 16 VK-#ik.
 • Solar Paket Comfort 28 VK-#ik.
 • Solar Paket Vytápení 16 VK-#ik
 • Solar Paket Comfort 16 VK-ploc
 • Solar Paket Comfort 28 VK-ploc
 • Solar Paket Vytápení 16 VK-plo
 • PAKET 14160 BL
 • PAKET 14120 BL
 • PAKET 22160 BL
 • PAKET 22120 BL
 • PAKET 28200 CL
 • PAKET 22200 BL
 • PAKET 28160 CL
 • ZBR16-3A31
 • PAKET 22160 BH
 • PAKET 22120 BH
 • PAKET 22200 BH
 • PAKET 16120 CH
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 21
 • ZSBR28-3A23
 • ZSB22-3 A31S0000
 • ZSB22-3 A21S0000
 • ZSB14-3A31S0000
 • ZSB14-3A21S0000
 • ZSB22-3 A23S0000
 • ZWB28-3 A23S0000
 • ZWB28-3A31S0000
 • ZWB28-3A21S0000
 • ZWBE45-4A21/23 S0023
 • ZSBE16-4A21/23 S0023
 • ZSBE28-4A21/23 S0023
 • ZBR16-4A21/23 S0023
 • ZBR28-4A21/23 S0023
 • ZBR45-4A21/23 S0023
 • BW-SOLAR-PAKET 209
 • BW-SOLAR-PAKET 210
 • BW-SOLAR-PAKET 211
 • BW-SOLAR-PAKET 212
 • BW-SOLAR-PAKET 213
 • BW-SOLAR-PAKET 205
 • BW-SOLAR-PAKET 206
 • BW-SOLAR-PAKET 207
 • BW-SOLAR-PAKET 201
 • BW-SOLAR-PAKET 202
 • BW-SOLAR-PAKET 203
 • ZBR 35-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZWBR 35-3 A 23
 • ZSBR28-3E23
 • ZWBR35-3E23
 • ZWBR35 + FR10
 • ZWBR35 + RRC
 • ZSBR28 + FW120
 • ZSBR28 + RRC
 • ZBR35 + FW120
 • ZBR35 + RRC
 • ZBR42 + FW120
 • ZSBR28 + FW120 + ST120
 • ZSBR28 + RRC + ST120
 • ZSBR28 + FW120 + WSTB160
 • ZSBR28 + FW120 + SO200
 • ZSBR28 + FW120 + WSTB200S
 • ZSBR28 + FW120 + WST290S
 • ZBR35 + FW120 + ST120
 • ZBR35 + RRC + ST120
 • ZBR35 + FW120 + WSTB160
 • ZBR35 + FW120 + SO200
 • ZBR35 + FW120 + WSTB200S
 • ZBR35 + FW120 + WST290S
 • ZBR42 + FW120 + ST120
 • ZBR42 + FW120 + SO200
 • ZBR42 + FW120 + WST290S
 • ZWBR35 + MZ100+ 3*CR10
 • ZSBR28 + MZ100+ 3*CR10
 • ZBR35 + MZ100+ 3*CR10
 • ZSBR28 + MZ100+ 3*CR10 + ST120
 • ZBR35 + MZ100+ 3*CR10 + ST120
 • ZSBR28 + FW120 + WST290S + 2*F
 • ZBR35 + FW120 + WST290S + 2*FT
 • ZBR42 + FW120 + WST290S + 2*FT
 • ZSBR28 + FW120 + WST290S + 1*V
 • ZBR35 + FW120 + WST290S + 1*VK
 • ZBR42 + FW120 + WST290S + 1*VK
 • ZBR42-3A23S5923
 • ZSBR28-3A23S5923
 • ZBR35-3A23S5923
 • ZWBR35-3A23S5923
 • ZBR42
 • ZBR 42-3 A 23
 • GVSC 28-2 H
 • GVAC 35-2 H
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZBR 35-3 A 23
 • ZWBR 35-3 A 23
 • ZSBR16-3E23
 • ZSBR28-3E23
 • TOP PLUS 28 ST 65 CW 100
 • TOP PLUS 28 ST 120 CW 100
 • TOP PLUS 28ST 160 CW 100
 • TOP PLUS 28 SOLAR 290 CW 100
 • TOP PLUS 16 ST 65 CW 100
 • TOP PLUS 16 ST 120 CW 100
 • TOP PLUS 16 ST 160 CW 100
 • TOP PLUS 16 SOLAR 290 CW 100
 • SOLAR KOMPLET FKC COMFORT 16
 • SOLAR KOMPLET FKC COMFORT 28
 • ZBR 42-3 A 23 S5323
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZBR 35-3 A 23 S5323
 • ZWBR 35-3 A 23 S5323
 • ZSBR 16-3 E 23
 • ZSBR 28-3 E 23
 • ZWBR 35-3 E 23
 • ZWBR35-3A+FW120
 • ZSBR28-3A+ST120-1Z+FW120
 • ZSBR28-3A+SO160-1+FW120
 • ZSBR28-3A+SO200-1+FW120
 • ZSBR28-3A+ST120-2E-1+FW120
 • ZSBR28-3A+ST160-2E+FW120
 • ZSBR28-3A+2xFKC-2S+SK300-5+FW1
 • ZSBR28-3A+2xFKC-2S+SK300-5+FW2
 • ZSBR28-3A+2xFCC-1S+SK300-5+FW1
 • ZSBR28-3A+2xFCC-1S+SK300-5+FW2
 • ZSBR28-3A+VK140-1+VK280-1+SK30
 • ZSBR28-3A+ST120-5Z
 • ZSBR28-3A+ST120-5Z+FW120
 • ZSBR28-3C+ST120-5Z+FW120+MB100
 • ZSBR28-3C+ST120-5Z+FW200+IPM2
 • ZSBR28-3A+ST120-5+FW200+IPM2+M
 • ZSBR28-3A+SO160-1+FW120+MB100L
 • ZSBR28-3A+SO160-1+FW200+IP
 • ZSBR16-3A+ST120-5Z+FW120
 • ZSBR16-3A+ST120-5Z+FW120+MB100
 • ZSBR16-3C+ST120-5Z+FW200+IPM2
 • ZSBR16-3A+ST120-5+FW200+IPM2+M
 • ZWBR35-3E + FW120
 • ZWBR35-3E + FW200 + IPM2
 • ZSBR28-3E + ST120-5Z
 • ZSBR28-3E + SO160-1
 • ZSBR28-3E + SO200-1
 • ZSBR28-3E + ST120-2E
 • ZSBR28-3E + ST160-2E
 • ZSBR28-3E + ST120-5Z + FW120
 • ZSBR28-3E + SO160-1 + FW120
 • ZSBR28-3E + SO200-1 + FW120
 • ZSBR28-3E + ST120-2E + FW120
 • ZSBR28-3E + ST160-2E + FW120
 • ZSBR28-3E+ST120-5Z+FW200+IPM2
 • ZSBR28-3E+SO160-1+FW200+IPM2
 • ZSBR28-3E+SO200-1+FW200+IPM2
 • ZSBR28-3E+ST120-2E+FW200+IPM2
 • ZSBR28-3E+ST160-2E+FW200+IPM2
 • Top 16 solar zasobnik
 • Top 28 solar zasobnik
 • Top 35 solar zasobnik
 • Top 42 solar zasobnik
 • ZSBR28-3E+ST120Z
 • ZSBR28-3E+ST120Z+FW200+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+ST120Z+FW200+AZBpio
 • ZSBR28-3E+ST120Z+FW200+AZBsza
 • ZSBR28-3E+ST120Z+CW400+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+ST120Z+CW400+AZBpio
 • ZSBR28-3E+ST120Z+CW400+AZBsza
 • ZSBR28-3E+SO160
 • ZSBR28-3E+SO160+FW200+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+SO160+FW200+AZBpio
 • ZSBR28-3E+SO160+FW200+AZBsza
 • ZSBR28-3E+SO160+CW400+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+SO160+CW400+AZBpio
 • ZSBR28-3E+SO160+CW400+AZBsza
 • ZWBR35-3E+CW100
 • ZWBR35-3E+CW400+2xMM100
 • ZSBR28-3E+ST120-5Z
 • ZSBR28-3E+SKB160Z
 • ZSBR28-3E+SKB200Z
 • ZSBR28-3E+ST120-2E
 • ZSBR28-3E+ST160-2E
 • ZSBR28-3E+ST120-5Z+CW100
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW100
 • ZSBR28-3E+SKB200Z+CW100
 • ZSBR28-3E+ST120-2E+CW100
 • ZSBR28-3E+ST160-2E+CW100
 • ZSBR28-3E+ST120-5Z+CW400+2xMM1
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW400+2xMM10
 • ZSBR28-3E+SKB200Z+CW400+2xMM10
 • ZSBR28-3E+ST120-2E+CW400+2xMM1
 • ZSBR28-3E+ST160-2E+CW400+2xMM1
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+FW200+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+FW200+AZBpio
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+FW200+AZBsza
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW400+AZBpoz
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW400+AZBpio
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW400+AZBsza
 • PAK ZSBR 16-3E+ST 120-5Z
 • ZSBR16-3E+ST120-5Z+CW400+AZB
 • ZSBR28-3E+ST120-5Z+CW400+AZB
 • ZSBR28-3E+ST160-2E+CW400+AZB
 • ZSBR28-3E+SKB160Z+CW400+AZB
 • ZSBR16-3E+ST120-2E+CW400+AZB
 • ZWBR35-3E+CW400+AZB616/1
 • ZSBR28-3A + FW100 + ST160-2E
 • ZWBR35-3A +FW100
 • ZWBR35-3A +FW200+IPM2
 • ZSBR28-3A + FW100 + ST120-1Z
 • ZSBR28-3A + FW100 + SO160-1
 • ZSBR28-3A + FW100 + SO200-1
 • ZSBR28-3A + FW100 + ST120-2E
 • ZSBR 28-3A + ST 120-1Z/C1
 • ZSBR 28-3A + ST 120-2E
 • ZSBR 28-3A + SO 160-1
 • ZSBR 28-3A + ST 160-2E
 • ZSBR 28-3A + SO 200-1
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZBR 35-3 A 23
 • ZWBR 35-3 A 23
 • ZSBR 16-3 E 23
 • ZWBR 35-3 E 23
 • ZSBR 28-3 E 23
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZBR 35-3 A 23
 • ZWBR 35-3 A 23
 • ZSBR 16-3 E 23
 • ZWBR 35-3 E 23
 • ZSBR 28-3 E 23
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 23
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZBR 35-3 A 23
 • ZWBR 35-3 A 23
 • ZSBR 16-3 E 23
 • ZWBR 35-3 E 23
 • ZSBR 28-3 E 23
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR28-3A23S8823
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR28-3A23S8823
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 1
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 2
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 3
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 4
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 5
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 6
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 7
 • EuroPur ZBE 42-3 - System 8
 • EuroPur ZBE 42-3 - Sol 1
 • EuroPur ZBE 42-3 - Sol 2
 • EuroPur ZBE 42-3 - Sol 3
 • EuroPur ZBE 42-3 - Sol 4
 • EuroPur ZBE 42-3 - Sol 5
 • ZBR 42-3 A 23
 • GVS T 42-3 HN
 • GVS T 28-3 HN
 • GVS T 24-3 HN
 • GVS T 16-3 HN
 • GVM T 35-3 HN
 • GVM T 30-3 HN
 • GVM T 24-3 HN
 • ZSB 28-3 A 23
 • ZSB22-3 A23S0404
 • ZWB28-3A23S0404
 • ZWB 35-3 A 23
 • ZBR 42-3 A 23
 • ZSBR28-3A23S2923
 • ZSBR16-3A23S2923
 • ZWB28-3 A23S2900
 • ZSB22-3A23S2900
 • ZSB14-3A23S2900
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 21
 • ZSBR28-3A23
 • ZSB22-3 A31S0000
 • ZSB22-3 A21S0000
 • ZSB14-3A31S0000
 • ZSB14-3A21S0000
 • ZSB22-3 A23S0000
 • ZWB28-3 A23S0000
 • ZWB28-3A31S0000
 • ZWB28-3A21S0000
 • ZWBE45-4A21/23 S0023
 • ZSBE16-4A21/23 S0023
 • ZSBE28-4A21/23 S0023
 • ZBR16-4A21/23 S0023
 • ZBR28-4A21/23 S0023
 • ZBR45-4A21/23 S0023
 • BW-SOLAR-PAKET 205
 • BW-SOLAR-PAKET 206
 • BW-SOLAR-PAKET 207
 • BW-SOLAR-PAKET 201
 • BW-SOLAR-PAKET 202
 • BW-SOLAR-PAKET 203
 • TOP 28-3 ZSBR
 • TOP42-3 ZWBR
 • TOP30-3ZWBR
 • ZSBR_CRF
 • ZWBR_CRF
 • ZBR16-3A31
 • ZSBR 16-3 A 23
 • ZSBR 28-3 A 21
 • ZSBR28-3A23
 • ZSB22-3 A31S0000
 • ZSB14-3A31S0000
 • ZSB22-3 A23S0000
 • ZWB28-3 A23S0000
 • ZWB28-3A31S0000
 • ZWBE45-4A21/23 S0023
 • ZSBE16-4A21/23 S0023
 • ZSBE28-4A21/23 S0023
 • ZBR16-4A21/23 S0023
 • ZBR28-4A21/23 S0023
 • ZBR45-4A21/23 S0023
 • BW-SOLAR-PAKET 205
 • BW-SOLAR-PAKET 206
 • BW-SOLAR-PAKET 207
 • BW-SOLAR-PAKET 201
 • BW-SOLAR-PAKET 202
 • BW-SOLAR-PAKET 203
 • 24 FSN-GB
 • 28 FSN-GB
 • 30 FSN-GB NG COMBI
 • ZBR42-3A23S9223
 • ZSBR 28-3 A 23


 • Herunterladen